GDPR

Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť FARMA OBECKOV s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice ako prevádzkovateľ (ďalej

len FARMA OBECKOV), rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá

navštívi ubytovacie zariadenie alebo použije našu internetovú stránku. FARMA OBECKOV

zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade Nariadením Európskeho

parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov a vykonáva úkony nevyhnutné na zabezpečenie súladu s týmito právnymi

predpismi. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchovávanie Vašich

osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

FARMA OBECKOV spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zákonnej

povinnosti, na splnenie zmluvy alebo ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá klient svoj

dobrovoľný súhlas. Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich,

nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad

rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom prehlásení. Vaše údaje spracúvame pri využívaní

elektronickej komunikácie s Vami, na priamy marketing, zasielanie hodnotenia služieb

ubytovacieho zariadenia na cestovateľských portáloch či na evidenciu v našom programe

stálych hostí. Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme

nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

3.Bezpečnosť

FARMA OBECKOV uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len

oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a

máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a

spracúvame.

4.Vaše návrhy/pripomienky, Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

FARMA OBECKOV zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom alebo

udeleným súhlasom. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste

oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných

údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v

súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite nám e-mail alebo list na adresu: FARMA

OBECKOV s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice, alebo e-mail: info@farmaobeckov.sk . Zároveň

nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak

áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.


Rezervácia

Poskytnuté osobné údaje budú požité len za účelom rezervácie ubytovania a služieb. FARMA

OBECKOV po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí

likvidáciu osobných údajov.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: FARMA OBECKOV

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu maximálne 2 roky

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@farmaobeckov.sk

Kamerový systém

Účelom spracúvania osobných údajov je: monitorovanie priestorov prostredníctvom

kamerového systému pre účely bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku

a zdravia.

Zoznam osobných údajov: videozáznam osoby alebo vozidla

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: FARMA OBECKOV, orgány činné v trestnom

a priestupkovom konaní

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: do 15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@farmaobeckov.sk

FARMA OBECKOV zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať

osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje

zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani

ich nebude obchádzať.

Práva Poskytovateľa osobných údajov:

- Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať

písomnou formou na adrese: FARMA OBECKOV s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice

- Poskytovateľ má právo požadovať od FARMY OBECKOV prístup k jeho osobným údajom a

právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať

proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,

- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo

podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu

osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.